Våra tjänster

Vi håller utbildningar, konsultationer och terapeutiska insatser för individer, grupper eller hela organisationer. Uppdragen skräddarsys i samarbete med dig som uppdragsgivare. Insatserna kan vara korta eller bestå av längre förändringsprocesser.

Trygg och effektiv arbetsmiljö

Som arbetsgivare och personalansvarig har vi många lagar och förordningar att arbeta efter. Det kan handla om ansvar, rättigheter, anmälningsplikt mm. Vi har uppdraget att sätta samman grupper av individer med olika kompetens och personlighet. Det förväntas att vi kan bemöta och hantera besvärliga situationer som ibland t o m innehåller hot och våld. Vi ska kunna sätta in personal i rehabiliteringsprogram. När du inte räcker till kan du med förtroende vända dig till Empathos.

Brett förtroende

Vi har fått förtroende att arbeta med flera olika arbetsplatser inom olika branscher som landsting, offentlig och privat sektor, kyrkor, organisationer, fackförbund, intresseorganisationer.

Vi på Empathos är en resurs som du gör rätt i att använda!

Chefsutbildning och medarbetarutbildning

Enligt arbetsmiljölagen skall det finnas en plan på arbetsplatsen för extra ordinära händelser som kränkande särbehandling, hot och våld mm. Ett kontinuerligt arbetsmiljöarbete med goda rutiner i organisationen ger en tryggare arbetsplats med minskade kostnader som resultat.

SAM Systematiskt arbetsmiljöarbete

Empathos håller utbildningar för chefer och medarbetare som stärker arbetsmiljöarbetet. Inför utbildningen görs en research tillsammans med uppdragsgivaren för att kartlägga behov och önskemål. Vi strukturerar, utbildar och lägger upp en plan för det fortsatta arbetsmiljöarbetet. Nedan finns förslag till utbildningarnas innehåll.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Ett strukturerat arbetsmiljöarbete och arbetsmiljöplan
 • Personalhandbok, varför och hur?
 • Anställningen, från början till slut
 • Jämställdhetsplan
 • Utvecklingssamtal och lönesamtal
Bemötande
 • Etik och moral
 • Att vara professionell
 • Verbal/Icke verbal kommunikation
 • Konflikthantering
 • Fungerande empati
 • Det svåra samtalet
 • Motivera till förändring
Extra ordinära händelser
 • Vad säger lagen/vår policy
 • Riskfyllda situationer i arbetsmiljön
 • Att vara förberedd
 • Identifiera och avvärja kritiska situationer
 • Att tackla hotfulla situationer
  Vad gör man i skarpt läge?
 • Upprätta krisplan och manualer
Kris- och stresshantering
 • Basal kristeori
 • Chefens roll
 • Det akuta omhändertagandet
 • Kamratstöd i organisationen
 • Krisbearbetningens betydelse på lång sikt
 • Stresshantering

Referens: arbetsmiljöarbete

I vårt arbete ställs höga krav på personalen. Att de har ett professionellt bemötande även i stressiga och ibland hotfulla situationer. Därför arbetar vi ständigt med personalutveckling. Vi har vänt oss till Empathos som hjälper oss med utbildning och teambuilding mm. Margareta med sitt personliga engagemang och erfarenhet har en förmåga att se de utvecklingsbehov som kan uppstå inom arbetsgruppen.

Lennart Näslund
VD/Flygplatschef, Lycksele flygplats AB

Se våra referenser

Vår erfarenhet sträcker sig både långt i tid och brett över olika branscher och former av organisationer. Ta gärna del av våra referenser för att bekräfta vad vi säger om oss själva.

Chefsstöd

Det finns många situationer där chefen står ensam med sitt ansvar. Vi på Empathos finns som ett stöd i olika processer och situationer. Det kan handla om korta punktinsatser eller längre uppdrag.

Rekrytering – rätt person på rätt plats

Empathos hjälper chefer och ledare i rekryteringensprocessen till gruppen. Vi hjälper också till att forma gruppen efter behov och humankapital. Vi använder oss av IPU profilanalys.

Konsultation

Enskild punktinsats eller uppdrag inför:

 • omplaceringar personal
 • rehabiliteringsärenden
Handledning och coachning
 • Ny som chef
 • Utveckla ledarskap
 • Karriärsutveckling
 • Förena yrkesliv med privatliv
 • Rådgivning/krisstöd
 • Personalärenden
Samtalsmetodik
 • Inför utvecklingssamtalet
 • Kommunikation
 • Motivera till förändring
 • Det svåra samtalet
 • Konflikthantering

Vad två chefer för en social verksamhet säger om Empathos

I vårt arbete som chefer för ett socialt företag som second-hand-butiken möter vi situationer som ställer stora krav på oss. Vi leder människor som har många negativa erfarenheter med sig i sitt bagage men samtidigt och mycket ambition. Det kräver att vi tänker nytt och att vi hittar kreativa lösningar nästan varje dag på jobbet.

Den handledning vi får av Margareta är ovärderlig. Hennes förståelse och kunskap av både affärsverksamhet, organisationsutveckling och inte minst människors samspel leder oss till lösningar i svåra situationer.

Vi har också utvecklats som chefer och idag känner vi en trygghet i att det alltid finns en lösning. Det är jag eller vi som kan åstadkomma den!

Våra handledningstillfällen är sköna avbräck i jobbet och man ser fram emot den där eftermiddagen var tredje vecka.

-Alla som jobbar med ledarskap borde ha handledning, då det är så utvecklande och alla borde ha Margareta Nätterdal på Empathos.

Tina Carlmatz och Sara Öqvist

Utveckla gruppens styrka

Hur viktigt är det att känna lust inför sitt arbete och vilka mekanismer måste fungera människor emellan för att i förlängningen bidra till en god ekonomi och ett gott resultat för företaget?

Genom utbildning, handledning, coachning eller terapeutiska samtal kan vi på Empathos medverka till att utveckla gruppen på ditt företag eller i din organisation.

Vi erbjuder

Empathos arbetar med att utveckla relationer i gruppen. Som hjälpmedel använder vi väletablerade verktyg och modeller för problemlösning. När inte tekniker hjälper behöver vi fördjupa oss i det emotionella samspelet.

Grupputveckling

Ta vara på gruppens dynamik
Ett effektivt och utvecklande samarbete

Utveckling genom insikt

Insikt om beteenden och drivkrafter hos sig själv och andra
Öka förmågan att bemöta olika personligheter

Samtalsmetodik

Verbala och ickeverbala budskap
Motivera till förändring
Konflikthantering

Referens: gruppens styrka

Margareta på Empathos har med tydlighet och värme lett persongruppen till en positiv utveckling både på individ och gruppnivå.

Att tillvarata gruppens styrkor och olikheter för att bygga ett starkt team med gemensam målfokusering har varit mycket värdefullt för skolans utvecklingsarbete.

Lena Risberg
Rektor Vasaskolan, Ludvika

Samtalsterapi

När du märker att det finns områden som inte går att tala om är det dags att söka professionell hjälp och återställa ordningen. Ju längre tiden går desto större risk är det att problemen växer och smittar av sig på område efter område.

– Var rädd om dina relationer. Det lönar sig att söka hjälp i tid!

Empathos erbjuder

 • Individuella samtal
 • Parsamtal
 • Familjesamtal
 • Sorgesamtal
 • Krisstamtal

Vi på Empathos erbjuder individuella samtal men jobbar också med paret och familjen som vill förbättra sina relationer. Arbetsgivare kan erbjuda sin personal enskilda samtal för att komma i balans igen.

Vanliga problem

kris, stress, konflikt, svårighet att kommunicera, samarbetssvårigheter, utmattning, depression, oro, ångest, tvång och fobier, sorgebearbetning

Hur går det till att få hjälp?

Inledande samtal används för kartläggning av problem. Dessa samtal mynnar ut i en åtgärdsplan som vi gemensamt kommer överens om. Därefter börjar förändringsarbetet som går ut på att upptäcka och byta ut dysfunktionella vanor mot bättre fungerande. Vi provar nya tillvägagångssätt och lär in nya tekniker som fungerar i vardagslivet. Vi väljer gemensamt ut någon uppgift som du kan arbeta vidare med på egen hand mellan samtalen. Ju aktivare du är ju mer får du ut av din terapi!

Hur lång behandling behövs?

En behandlingstid som vilar på KBT varierar, men kan vara 10-15 tillfällen.

Referens: Snabb väg tillbaka till jobbet

En av de viktigaste medarbetarna inom företaget drabbades av tilltagande ohälsa.

Situationen blev svår att hantera eftersom kunderna dagligen var beroende av hans kompetens. En tilltagande ångest med panikattacker ledde till att han så småningom inte klarade av jobbet.

I det läget tog jag kontakt med Empathos och Margareta Nätterdal som jag hade erfarenhet av från tidigare uppdrag. Hon påbörjade snabbt ett arbete med min medarbetare. Det gav honom den hjälp som behövdes för att bara efter ett par veckor så smått kunna komma tillbaka till jobbet.

Nu har det gått ett drygt år sedan dess. Då och då får han känningar av ångest. Men genom den insikt och de verktyg han fick lära sig i behandlingen klarar han sig bra med egen självhjälp och orkar idag med sitt arbete.

– I vårt företag vänder vi oss till Empathos i olika ärenden då det finns ett brett och djupt kunnande. I samband med nyrekryteringar och organisationsförändringar har vi tagit hjälp för att hitta rätt person till rätt uppgift, men också när medarbetare drabbats av kris, stress eller annan ohälsa. Jag rekommenderar gärna andra att ta hjälp av Empathos.

Nicolas Cohen
Vd Kenzaku

Personlig utveckling

Ibland mitt i livet behöver man stanna upp, se på sig själv och hämta inspiration för att gå vidare. Vi på Empathos vill hjälpa dig framåt, till ett gott liv vare sig det gäller ditt privata liv eller ditt arbetsliv. Hos oss kan du få handledning, en hjälp som bidrar till att utveckla ditt inre och yttre ledarskap. Vi genomför också profilanalyser där du får större insikt och kunskap om dina starka sidor, ditt beteende och på vilket sätt det uppfattas.

Utveckla och använd din fulla potential

 • utveckla ditt inre och yttre ledarskap
 • lär känna dig själv och utveckla din kapacitet
 • vad brinner du för?
 • trött på dig själv eller på jobbet, var har jag mitt liv?
 • stämmer min fallenhet med det jag gör?

Ta ett steg vidare och hämta inspiration med oss på Empathos!